Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | free big tits
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

turban seks

2012-Jan-1 - yasli pornosu

Iyi bir seks sahnesi - herhangi bir iyi bir araba kovalamacas? gibi bir film yapabilir.Bas?n? e?siz ve unutulmaz sahneleri olu?turmak i?in film yap?mc?lar? i?in, ancak bu ba?ar?ya, onlar kendi yatak odas? antics i?in ilham bir d?nya yaratmak. 1 - Wild Things Sahne: karanl?k, ucuz bir motel odas?nda, Neve Campbell ve Denise Richards birbirlerine ?ampanya d?k?m? ve k???k bir Matt Dillon ile ?? yollu yapmaya devam edin. Yeniden sahnelenmesi: alkol potansiyel garip bir cinsel durum, ilgili t?m taraflar?n dinlenmek i?in denenmi? ve do?ru bir yol oldu?unu bir kez daha kan?tland? zaman ve olmu?tur. Kim de kirli hareket kendi i?inde bir payandas? olarak kullan?lan biliyordu? K?z?n g?bek tercih i?kinizi koyarak ve i?leyebilir t?m s?v? e?lenceli emme deneyin.Deniz v?cudu daha erotik yerlere ta??yabilirsiniz. sex porno izle 2 - Tak?m Amerika Sahne: Team America diyorsunuz? Abso frickin-d?n??t?r?c? yapmak! Sadece, m?mk?n olan her pozisyonda hayal komik birbirlerine vurma iki kuklalar?n g?rme, bu kadar tart??malara neden olan pek ?ok seks sahneleri yok. Yeniden sahnelenmesi: Sex her zaman baz? ??lg?n, yo?un, hayvans? bir hareket olmak zorunda de?ildir. Bu e?lenceli olmas? gerekiyordu da, hat?rl?yor musun? Bazen hafif ve komik ?eyler tutmaya yard?mc? olur ve bu kuklalar? a?a?? koymak rutinleri ana ve k?z zorlu kolay bir g?rev de?ildir. 3 - Temel ??g?d? porno izle Sahne: Bu belki bug?ne kadar b?y?k bir ekran i?in filme s?cak k?z-on-top sahne. Sharon Stone kemer onu ??plak v?cut Michael Douglas ?zerinden izlemek 15 y?l ?nce oldu?u gibi bug?n de iyi. Yeniden sahnelenmesi: k?z bir buz almak boyun b??aklama, her t?rl? vas?ta ile ona laf ba?lamak i?in te?vik eden eminiz. E?er ?aresiz k?lan g?? bu de?i?im, muazzam bir sonu?ta sizin i?in b?y?k bir faydas? olan, onun i?in a??n.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - erotik seks

Bilmeniz Gerekenler Sabah bir duyuru ile beklenti olu?turmaya ba?layabilirsiniz. I??k ?per, beklenti ve heyecan olu?turmak i?in harika bir yoldur. Onu doru?a do?ru ?al???n ve sonra da oday? terk. "Sabah, o ak?am i?in planlanan heyecan verici bir ?ey var, ama ne oldu?unu ona s?yle." siki? sex izle Alay ve beklentisiyle seks b?y?k par?alar. Kad?n ile seks olu?umunu seks kendisinden daha ka? kez de?ilse, iyi, iyi oldu? Yani, onu bunu istiyorum yapmak i?in bekleyi? g?c?n? kullanarak beceri, zaman, dedi. S?rlar?ndan biri, onu (ve) art?k daha o yok daha seks zevk sa?layacak uzakta, onu sa? vermek de?il. Beklentisiyle g?c?n? kullanarak, bizim ama?lar?m?z do?rultusunda, ona dokunmak i?in g?n?n kez bozuldu olmu?tur ve biz bile onu daha da ba?tan yard?mc? olmak i?in baz? ek alay ipu?lar? at?lan ettik. G?n boyunca Sabah, o ak?am i?in planlanan heyecan verici bir ?ey var ona, ama ona ne oldu?unu s?ylemiyorsun. Onun zihin ?zerinde ?al??al?m. O g?n?n geri kalan?nda ne olaca??n? d???nmeye harc?yor olarak tahmin edilebilir g?r?nse de, sen o gece onu ba?tan ??karmak i?in planlad???n?z ona, beklenti olu?turur. Eve al?r seks filmi I?ten sonra ev al?r, ona s?cak bir banyo verecek tuvalet, sessizce onu neden olur. Kendi bedeni ?zerinde bir bez Glide ve onu her santimini kar??lamak i?in emin olun. Sonra o durulay?n ve kendini kuru ve b?ylece yaln?z ona biraz zaman vermek. O tuvalet, yatak odas?na onu kar??lama ve onu yata?a uzand?. Ruh hali ve baz? duygusal bir m?zik e?li?inde g?zel bir uzun masaj ayarlay?n. Etkili bir ?ekilde yapt?k, o olduk?a rahat olmal? ve cinsel uyand?rd?. V?cudunun her par?as? Tease ?nce onu ?pmek ... Kiss dudaklar? etraf?nda, ona bir ?p?c?k verin ve a?z?n? dola?mak. Derin bir ?p?c?k i?in gitmeden ?nce boynunu yava??a nefes al?n. Dudaklar?n?z? hafif?e yanaklar?ndan etraf?nda ve ?enesinin alt?nda hareket ettirin. Sonra, agresif onu ?pmeye sonra geri ?ekin ve onu daha ?ok isteyen b?rak?n.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - liseli pornosu izle

Bayan ho? geliyor ve iyi bir "ilk izlenim" oral seks oturumu geri kalan? nas?l gider nas?l dikte edecek O ?nce gelir, bu al?nt?da yazar Ian Kerner, ilk birka? dokunur ?nemini vurgulamaktad?r. Bu yakla??m ?zellikle ilk izlenimler, onu vulva kar?? dudaklar?n?z? izlenimi g?c?n? asla k???msemeyin. Bu ilk ?p?c?k bir kad?n?n vulva tepesinde, genellikle m?mk?n olan t?m ?per en g?zel ve kelimenin tam anlam?yla onun nefes alabilir. Bu ?zel durum i?in tasarruf ettik pahal? bir ?i?e ?arap ilk yudum tatmak gibi, bir olay olarak ilk ?p?c?k Yakla??m. Sadece mantar pop ve swigging ba?lat?n: nefes als?n, buket sniff ve tad?n?, v?cut hayran, cilt ve sesi dikkat ve sonra, nihayet o ?ok beklenen ilk yudum al?n. Kendinizi tam bir deneyim takdir izin verin. Onu kas?k sa? ile nazik?e parmaklar?n?z? ?al??t?r?n. porno porno porno Fazlas?yla onu k?zd?rmak i?in emin olun. Yan? s?ra, i? uyluk, onu vulva biti?ik p?r?zs?z bir cilt usulca onu ?p. Ba??n?n ?st?ne bile k???k, etli onun i? ve d?? dudaklar smacks (dudaklar?n? b?zerek, herhangi bir dil), ya da onu ?pmek. Ilk ?p?c?k, klitoris ile do?rudan temas ile ilgili daha az ve t?m genital b?lge takdir hakk?nda daha fazla oldu?undan emin olun. Onu vulva ate?li nefes al?n. erotic film Onu klitoral kafas?na, hi? ?ylesine hafif?e ?fleyin. H? ? l? ? onu k?lot giymi?, onlar?n arac?l???yla onu ?pmek. Sonra incelikle onlar? soymak parlak ?slak vulva ortaya ??karmak i?in yan. Dikkat: hi?bir ko?ul alt?nda, bir kad?n?n vajina i?ine bir darbe olsa hava ile doldurmaya ?al???yor asla. Bunu yapmak ciddi bir tehlikelidir. R?zgarl? bir kad?n?n vajina i?ine bir emboli neden ve ?l?me yol a?abilir. Ona nefes, onu hafif?e darbe, onun i?ine bir darbe asla. An ?nce Ilk ?p?c?k i?in hareket etmeden ?nce, vulva varl???n? kabul i?in bir dakikan?z? ay?r?n: e?inizin zevk. ?n?m?zdeki deneyimi i?in zihinsel olarak kendinizi haz?rlay?n. Orgazm cinsel yan?t s?recinde kararl?l?kla ona yol oldu?unu kendinize hat?rlat?n.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - erotik filim

Yatak odas?, oturma odas?, rec odas?, ?ama??r odas?, mutfak masa, mutfak tezgah?n?n: Yani, sizin ve sevgilisi evinizin her t?rl? di?er etki alan? fethetti. ?imdi ne olacak? Veya daha do?rusu, nerede? sex sex izle Peki, tutkunu haz?r ve yar? yolda onu bulmak i?in en muhtemel yerlerden biri banyo. Banyoya g?t?rd? sevi?mek e?lenceli ve e?lenceli tutmak, ya da temizlik deneyimi ile ona yard?m i?in du? i?ine atlayarak ona s?rpriz yapabilirsiniz. Her iki ?ekilde de, daha iyi k?vet temizlendi oldu?undan emin olun hi?bir ?ey sabun y?z?k ve k?f daha h?zl? bir kad?n kapatabilirsiniz. Bunu yaparken de t?m banyo temiz olabilir. Noktas? not: Kad?nlar temizleyen bir adam taraf?ndan getirilir. ?imdi, biz, Roma alem ?l?ekli hamamlar? hakk?nda konu?urken de?il, ne Jakuzi su sporlar? bahsediyoruz. Pratik ama?lar i?in, ?o?u evler ve daireler bulunan geleneksel, k?vet / du?, su sporlar? i?in bu liste s?n?rl?d?r. En ?ok spor i?in ge?erli oldu?u gibi, g?venlik sorunlar? vard?r. Du? su sporlar? ile ?nemli konularda temele ve madeni. 1 - bacak kald?rma Bu pozisyon ?ift birbirlerine y?z sa?lar. Diz, dirsek Crook onu bas?l? tutun O duvara s?rt?n? e?ilir. Orta?? konum daha uzun eminim y?ksekli?ine ba?l? olarak, ilk penetrasyon bir sorun olabilir. ?lk olarak, eri?mek i?in dizleri k?v?r?n. Hem d??en su ya?amak istiyorsan?z Ayr?ca, du? ile duvara yaslanm?? kad?n i?in en iyisidir. 2 - Daimi k?pek Bu pozisyonda, kad?n ?zerine virajl? ve kavramalar k?vetin kenar?na. Dengesini korumak i?in ve baz? ?ok absorbe dizlerinin hafif k?vr?k olmal?d?r. Kal?alar? tutun ve bazen ok?amak v?cudunu (omurga onun abs, g???sleri boyunca). Yine, hem su ya?amak istiyorsan?z, musluk kad?n bakan olmal?d?r. Bu su onu geri k???k d??me ve alt g?vde vurmak i?in izin verir. M?cevher su ak??? ?a??rt?c? olacakt?r. 3 - Daimi k?pek (alternatif) seks filmi Bu pozisyonda, o kollar?n? kald?rd? ve ona kar?? bas?l? bir duvar ile kar?? kar??ya duruyor. Do?ru onu popo sokmak onu alt s?rt, kemerli gerekecektir. Yak?n ve duvara ellerini tutmak ya da kal?alar? tutabilir. Kal?alar? tutmak i?in karar verirseniz, denge sorumlulu?u olur ve bir aya??n? k?vetin kenar?na yerle?tirmek isteyebilirsiniz. seks filmi
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

turban seks
Porn